การตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น

ABI (Ankle – Brachial Index) เป็นการตรวจวัดความดันโลหิตของแขนและขาและขาทั้ง 4 และนำความดันโลหิตของขามาเปรียบเทียบกับความดันโลหิตของแขนจะได้ตัวเลขออกมาเป็น Index ซึ่งคนปกติจะมี Index ต่ำกว่า 0.9 – 1.3  ถ้าความดันโลหิตของขาน้อยกว่าความดันโลหิตของแขน หรือ Index ต่ำกว่า 0.9 แสดงว่ามีการตีบตันของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงขาไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่ก็ตาม และบุคคลเหล่านี้จะมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองมากกว่าคนทั่วไป จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดโรคเหล่านี้ขึ้นในอนาคต รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดภาวะขาดเลือด ซึ่งทำให้เกิดความพิการได้

ส่วนการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นและการวัดความดันนั้นสามารถกระทำได้ในบุคคลผู้มีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคของหลอดเลือดได้แก่

 • อายุมาก
 • สูบบุหรี่
 • เบาหวาน
 • ความดันโลหิตสูง
 • โรคอ้วน
 • มีอาการที่สงสัยว่ามีการตีบตันของหลอดเลือด เช่น ปวดขาขณะเดิน, เจ็บแน่นหน้าอก เป็นต้น
 • ตรวจพบมีความผิดปกติของขา เช่น แผลที่ขาเรื้อรัง เพื่อที่จะได้ให้การป้องกันการเกิดภาวะที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตขึ้นได้ในอนาคต

การตรวจวินิจฉัยโรคหลอดเลือดแข็งหรือโรคหลอดเลือดตีบโดยเฉพาะของแต่ละอวัยวะนั้น แพทย์ผู้ตรวจรักษาวินิจฉัยจะเป็นผู้ส่งตรวจเพื่อทำการรักษาต่อไป เช่น

 • CT Angiography ของหลอดเลือดส่วนต่าง ๆ
 • MRA
 • Coronary Angiography
 • Carotid and Cerebral Angiography
 • Renal Angiography
 • Peripheral Angiography
 • ฯลฯ