ขั้นตอนการตรวจดาวน์ซินโดรม

การตรวจ ดาวน์ซินโดรม สามารถตรวจได้เมื่อคุณแม่มีอายุครรภ์ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 10-14 โดยอาจเร็วหรือช้ากว่านี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของตัวอ่อนและการพิจารณาจากแพทย์ และผลการตรวจยังสามารถบอกได้ถึงความผิดปกติของโครโมโซมที่ทำให้เกิดโรคชนิดอื่น อย่างเอ็ดเวิร์ดซินโดรม (Edwards’ Syndrome) และพาทัวซินโดรม (Patau’s Syndrome)

การตรวจดาวน์ซินโดรมทำได้หลายวิธี แต่ละวิธีมีความแม่นยำที่แตกต่างกัน แพทย์อาจใช้ผลตรวจจากหลากหลายวิธีในการวิเคราะห์โรค โดยความแม่นยำในการตรวจดาวน์ซินโดรมในภาพรวมจะไม่เจาะจงวิธีการใดวิธีการหนึ่ง แต่จะเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลัก 3 ประการ ได้แก่

  • อายุครรภ์ การตรวจดาวน์ซินโดรมในระยะเวลา 3 เดือนแรกหรือไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์อาจให้ผลที่แม่นยำมากกว่าการตรวจในไตรมาสอื่น
  • รูปแบบการตรวจ เนื่องจากการตรวจแต่ละวิธีมีความแม่นยำที่แตกต่างกัน ผลตรวจจากหลากหลายวิธีอาจช่วยให้แพทย์วินิจฉัยความผิดปกติได้แม่นยำขึ้น
  • อายุของคุณแม่ เมื่ออายุเพิ่มขึ้นสภาพร่างกายย่อมเปลี่ยนไป จึงอาจมีผลต่อผลการตรวจได้ โดยเฉพาะคุณแม่ที่อายุ 35 ปีขึ้นไปอาจมีความเสี่ยงที่ผลตรวจจะผิดพลาดได้สูงกว่าคุณแม่ที่อายุน้อยกว่า