คอเลสเตอรอลกับหัวใจ Cardiovascular Disease

ชนิดของ ไขมันในเลือด มี 4 ชนิด

คอเลสเตอรอล  เป็นสารประเภทไขมัน ร่างกายสามารถสังเคราะห์ขึ้นได้ ปกติค่าคอเลสเตอรอลในเลือด ไม่ควรเกิน 200 มิลลิกรัมต่อเลือด 1 เดซลิตร ถ้ามีมากเกินไปจะก่อให้เกิดภาวะเส้นเลือดแข็งตัวและตีบตัน
ไตรกลีเซอร์ไรด์ เป็นไขมันที่ได้จากร่างกายสังเคราะก์ขึ้นจากตับและลำไส้เล็ก และจากอาหารสาเหตุของไตรกลีเซอร์ไรด์สูงมาจากการรับประทานอาหารที่มีไขมัน หรือขนมหวานในปริมาณมากจากโรคต่างๆ ได้แก่ เบาหวาน โรคไต เกิดจากกรรมพันธุ์ ดื่มสุราเป็นประจำ ขาดการออกกำลังกาย ระดับไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือดที่เหมาะสม คือไม่ควรเกิน 150 มก./ดล.
เอชดีแอล (HDL) ไขมันในเลือดชนิดดี ช่วยลดการตีบตันของหลอดเลือด สร้างขึ้นได้เองที่ตับและลำไส้เล็ก ไขมันชนิดนี้สามารถเพิ่มระดับได้ โดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และงดสูบบุหรี่ค่า HDLควรมากกว่า60มก./ดล.
แอลดีแอล (LDL) ไขมันชนิดร้าย ถ้ามี LDL มากเกินไปจะไปเกาะตามผนังหลอดเลือด และพอกพูนจนทำให้หลอดเลือดแคบลง ค่าปกติ160มก./ดล. ในคนทั่วไป ในผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจควรให้ต่ำกว่า 100 มก./ดล.
ผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อระดับไขมันในเลือดสูง และควรไปตรวจวัดระดับไขมัน
ชายอายุ45ปี หญิงอายุ55ปีขึ้นไป
มีประวัติครอบครัว คือ พี่น้อง พ่อแม่ เป็นโรคหัวใจขาดเลือด
สูบบุหรี่
มีความดันโลหิต เท่ากับหรือมากกว่า140/90มม.ปรอท
โรคเบาหวาน
มีภาวะอ้วน
โรคหัวใจขาดเลือด อัมพาต อัมพฤกษ์ อ่านเพิ่มเติม