คุณแม่ติดโควิด-19 คลอดตามปกติได้ไหม ?

ทีมแพทย์จากหลากหลายสาขาเข้ามามีส่วนในการดูแลและเพิ่มความระมัดระวังในการดูแลคุณแม่ติด เชื้อโควิด-19 เป็นกรณีพิเศษ โดยสูติแพทย์หรือพยาบาลผดุงครรภ์จะเตรียมอุปกรณ์ชนิดพิเศษและสวมชุดป้องกัน PPE เตรียมยาเพื่อรับมือในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน คุณแม่ที่มีอาการไม่รุนแรงสามารถคลอดทางช่องคลอดได้ตามปกติหรืออาจเป็นการผ่าคลอดตามความเหมาะสมของอาการ

แต่หากในระหว่างการรักษาโรคโควิด–19 คุณแม่มีอาการที่รุนแรงมากขึ้น อย่างการมีภาวะช็อกจากการติดเชื้อ แพทย์อาจจำเป็นจะต้องยุติการตั้งครรภ์หากอายุครรภ์น้อยกว่า 24 สัปดาห์หรือแนะนำให้ผ่าคลอดในผู้ป่วยที่มีอายุครรภ์มากกว่า 24 สัปดาห์ ทั้งนี้ แพทย์จะทำการคลอดโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย บุคลากรในโรงพยาบาลและข้อจำกัดด้านทรัพยากรเป็นหลัก