ต้อหิน : Glaucoma

ปัจจุบันต้อหินเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการมีตาบอดถาวรในประชากรไทยและอันดับต้นๆ ของประชากรทั่วโลก ในประเทศไทยพบผู้ป่วย โรคต้อหิน คิดเป็น 30% ในประชากรที่มีอายุเกิน 40 ปี ขี้นไป คิดเป็นจำนวนมากกว่า 6 แสนคน พบได้ทั้งเพศหญิงและชาย
ต้อหินเป็นกลุ่มโรคทางตาที่มีความเสื่อมของขั้วประสาทตา ส่งผลให้เกิดการสูญเสียลานสายตา และการมองเห็น โดยปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการเกิดต้อหินได้แก่ ความดันลูกตาที่สูงขึ้น

กลไกการเกิดต้อหิน
ลูกตาส่วนหน้าจะมีการสร้างน้ำหล่อเลี้ยงลูกตา (aqueos humor) โดย ciliarybody ซึ่งเป็นอวัยวะภายในลูกตา น้ำหล่อเลี้ยงลูกตาจะมีการไหลเวียนผ่านเข้าสู่ช่องหน้าม่านตา และระบายออกจากลูกตาทาง trabecula meshwork เพื่อรักษาระดับความดันลูกตาให้อยู่ในระดับปกติ ซึ่งใน โรคต้อหิน จะมีความผิดปกติของการไหลเวียนน้ำหล่อเลี้ยงลูกตาทำให้ความดันลูกตาสูงขึ้น และเกิดการทำลายขั้วประสาทตาตามมา
ปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคต้อหิน
เชื้อชาติเอเชียจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดต้อหินมุมปิด และเชื้อชาติแอฟริกันอเมริกันจะพบต้อหินสูงกว่าคนผิวขาว 6-8 เท่า
อายุมากกว่า 40 ปี
มีประวัติในครอบครัวโดยเฉพาะญาติสายตรงเป็นต้อหิน จะมีโอกาสเป็นต้อหินมากกว่าคนทั่วไป 5-6 เท่า
มีภาวะสายตาสั้นหรือยาวมากๆ
มีปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างลูกตา
เคยตรวจพบความดันลูกตาสูงมาก่อน
มีอุบัติเหตุกับดวงตามาก่อน
มีการใช้ยาสเตียรอยด์
มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือไมเกรน อ่านเพิ่มเติม