มาโซคิสม์จากความผิดปกติทางทางเพศ

มาโซคิสม์ ในรูปแบบของความผิดปกติทางเพศมักเป็นพฤติกรรมที่ผู้ป่วยมีการตอบสนองทางอารมณ์ต่อความเจ็บปวดอย่างรุนแรง ผู้ที่เป็นมาโซคิสม์รูปแบบนี้อาจไม่สามารถควบคุมความต้องการหรืออารมณ์ของตนเองได้ รู้สึกหมกมุ่นกับการถูกทรมานและเพศสัมพันธ์

นอกจากนี้ ผู้ที่ป่วยด้วยความผิดปกตินี้มักเกิดอาการทางจิตใจและอารมณ์อื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น ความเครียด ความรู้สึกผิด ความละอายต่อพฤติกรรมที่ตนเองไม่สามารถควบคุมได้ โดยจิตแพทย์อาจวินิจฉัยว่าเป็นความผิดปกตินี้หากผู้ป่วยมีอาการเหล่านี้ติดต่อกันนานกว่า 6 เดือน

นอกจากการตอบสนองต่อความรุนแรงแล้ว มาโซคิสม์รูปแบบนี้อาจมีพฤติกรรมอื่น ๆ ที่ทำให้ตนเกิดความทุกข์ เช่น

  • รับประทานอาหารครั้งละมาก ๆ เพื่อทรมานตนเอง
  • ทำให้สถานการณ์บางอย่างของตนเองแย่ลง
  • ยินยอมต่อการถูกคุกคามหรือการถูกเอารัดเอาเปรียบ
  • เลือกที่จะมีความสัมพันธ์กับคนที่ไม่เป็นมิตร อย่างชอบทำร้ายร่างกาย พูดจาไม่ดี หรือไม่ให้เกียรติคนอื่น
  • วิพากษ์วิจารณ์และด่าทอตนเองอย่างรุนแรง
  • ติดแอลกอฮอล์และใช้สารเสพติด

ปัจจุบันแพทย์ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของมาโซคิสม์ในรูปแบบนี้ แต่คาดว่าอาจเกิดจากปัจจัยบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ความรุนแรงและเพศในอดีต เช่น การถูกทำร้ายร่างกาย การถูกล่วงละเมิดทางเพศ หรือผ่านเหตุการณ์ร้ายแรง ความผิดปกตินี้มักเริ่มในช่วงวัยรุ่นตอนปลายไปจนถึงผู้ใหญ่ตอนต้น แต่ก็อาจพบในช่วงวัยอื่น ๆ ได้เช่นเดียวกัน