ยาฉีดควบคุมน้ำหนักและอินซูลิน ตัวช่วยลดโรคอ้วนและเบาหวาน

ภาวะอ้วน เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด และมะเร็ง มีการวิจัยพบว่าภาวะอ้วนลงพุงสัมพันธ์กับภาวะต้านอินซูลิน ภาวะเบาหวาน โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ส่งผลให้เกิดโรคเรื้อรังและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ยาฉีดควบคุมน้ำหนักและคุมน้ำตาลจึงเป็นอีกตัวช่วยในการรักษาอย่างเห็นผลเมื่อผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมและลดน้ำหนักได้เองตามธรรมชาติ


โรคอ้วนและโรคเบาหวาน
ความชุกของภาวะอ้วนในประชากรไทยที่มีอายุ 37 ขึ้นไปอยู่ที่ร้อยละ 15.5 โดยผู้ชายร้อยละ 32.4 และผู้หญิงร้อยละ 9.8 ซึ่งผู้ชายในกรุงเทพฯ มีสัดส่วนสูงที่สุด ในขณะที่ผู้หญิงมีสัดส่วนไม่ต่างกันมาก มีการประมาณกันว่า 24% – 52% ของผู้ที่มีภาวะอ้วนจะเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ร่วมด้วย

ในส่วนของโรคเบาหวาน ปัจจุบันประชากรไทยวัยผู้ใหญ่ป่วยด้วยโรคนี้ถึง 5 ล้านคน โดยผู้ป่วยหลายรายมีภาวะแทรกซ้อนในเวลาต่อมา ซึ่งวิถีชีวิตแบบในเมืองปัจจุบันส่งผลให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้น เช่น โรคเบาหวาน มีการคาดการณ์ว่าความชุกของโรคเบาหวานจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 9 ล้านคนภายในปี พ.ศ. 2583

ufa