โรคไม่ติดต่อ เกิดจากอะไร ?

โรคไม่ติดต่อ เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ปัจจัยหลัก ดังนี้

  • ปัจจัยที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เป็นปัจจัยที่ติดตัวมาแต่กำเนิดหรือเป็นไปตามธรรมชาติ ได้แก่ อายุ เพศ เชื้อชาติ และพันธุกรรม โดยบุคคลบางช่วงอายุ บางเพศ บางเชื้อชาติ หรือบุคคลที่มีคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคใดโรคหนึ่ง อาจมีโอกาสเกิดโรคนั้น ๆ ได้มากกว่าคนทั่วไป
  • ปัจจัยที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้