เพราะห่วงนะเลยต้องมาบอก!! ต้นเหตุของนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ

ปัจจุบัน โรคนิ่วเป็นปัญหาสาธารณสุขที่พบมากทั่วโลก และอุบัติการณ์ โรคนิ่วไต มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศไทยมีอุบัติการณ์ โรคนิ่วไต สูงมากโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรคนิ่วนั้นมีอยู่ด้วยกันสองชนิด คือ 1.นิ่วในถุงน้ำดี 2.นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ
ได้แก่ นิ่วในท่อไต นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ นิ่วในไต และนิ่วในท่อปัสสาวะ ความแตกต่างของ 2 ชนิดนี้ คือ ส่วนประกอบ สาเหตุ รวมทั้งการดูแลรักษา แต่ที่เรียกว่านิ่วเหมือนกัน เพราะเพราะลักษณะที่เห็น คือ เป็นก้อนคล้ายหินเหมือนกัน ดังนั้นเมื่อเอ่ยชื่อว่า นิ่ว คุณต้องรู้ก่อนว่า เป็นนิ่วที่ไหน
นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ การมีนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะจะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ได้ เช่น การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ ส่งผลให้การทำงานของไตเสื่อมลง และอาจร้ายแรงจนถึงเกิดภาวะไตวายเรื้อรังและโรคไตระยะสุดท้าย ซึ่งทำให้ถึงแก่ชีวิตได้

รู้หรือไม่ว่า !! โรคนิ่วไตมีอุบัติการณ์การเป็นนิ่วซ้ำสูงมาก
โรคนิ่วนั้นมักเริ่มต้นเกิดในไต และต่อมาเลื่อนตำแหน่งไปยังกรวยไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ และท่อปัสสาวะ หากนิ่วมีขนาดเล็กก็จะสามารถหลุดออกเองได้ ในช่วงเวลาที่ผู้ป่วยปัสสาวะ แต่ถ้านิ่วมีขนาดใหญ่ก็จะไปอุดตันตามตำแหน่งต่างๆ

สาเหตุของโรคนิ่ว เกิดจากหลายปัจจัย อาทิ ทางด้านสิ่งแวดล้อม เมแทบอลิซึมพันธุกรรม วิถีการดำเนินชีวิต และอุปนิสัยการกินอาหารของตัวผู้ป่วยเอง
8 ตัวการร้ายก่อเกิดโรคนิ่ว
1.กรรมพันธุ์ >> โรคหลายชนิดที่มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรม และมีผลต่อการเกิดนิ่งทางเดินปัสสาวะ
2.อายุ >> พบมากในกลุ่มวัยทำงาน อายุ 40 – 60 ปี
3.เพศ >> พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง 2-3 เท่า
4.อาหาร >> ชนิดและปริมาณอาหารมีผลต่อการขับสารบางชนิดออกมาในปัสสาวะที่มีทั้งสารก่อให้เกิดนิ่งและสารยับยั้งการเกิดนิ่ว นิ่วเกิดได้อย่างไร !! นิ่วเกิดจาก “สารก่อนิ่ว” ที่มีอยู่ในปัสสาวะของเรา ได้แก่ แคลเซียม ฟอสเฟต ยูเรต ออกซาเลต ในภาวะที่มีปริมาณผิดปกติและสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยสาร เหล่านี้จะรวมตัวกัน กระทั้งกลายเป็นก้อนผลึกแข็ง เมื่อสะสมนานวันเข้าก็มีขนาดใหญ่ขึ้น และกลายเป็นก้อนนิ่ว ที่เข้าไปอุดตันที่บริเวณต่างๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ สารที่ป้องกันการก่อให้เกิดผลึกในปัสสาวะเรียกว่า “สารยับยั้งนิ่ว” ที่สำคัญได้แก่ ซิเทรต โพแทสเซียม และแมกนีเซียม
5.ปริมาณน้ำที่ดื่ม>> เป็นปัจจัยสำคัญของการเกิดนิ่ว ทางปัสสาวะ ถ้าดื่มน้ำน้อยกว่า 2 ลิตร/วัน โอกาสการนิ่วจะสูงขึ้น
6.ยาที่รับประทานบางชนิด
7.ภาวะติดเชื่อในระบบทางเดินปัสสาวะ อ่านเพิ่มเติม