ปริมาณการใช้ยา Amantadine

ปริมาณและระยะเวลาใน การใช้ยา ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยมีตัวอย่างการใช้ยา ดังนี้

โรคพาร์กินสัน
ตัวอย่างการใช้ ยา Amantadine เพื่อ รักษาโรคพาร์กินสัน

ผู้ใหญ่ เริ่มต้นรับประทานยาปริมาณ 100 มิลลิกรัม/วัน และเพิ่มปริมาณยาเป็น 100 มิลลิกรัม 2 ครั้ง/วันหลังรับประทานยา 1 สัปดาห์ขึ้นไป โดยเพิ่มปริมาณยาสูงสุดไม่เกิน 400 มิลลิกรัม/วัน

ผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป รับประมาณยาในปริมาณน้อยที่สุดตามดุลยพินิจของแพทย์

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ
ตัวอย่างการใช้ยา Amantadine เพื่อรักษาไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ

ผู้ใหญ่ รับประทานยาปริมาณ 100 มิลลิกรัม/วัน เป็นระยะเวลา 5 วัน

เด็กที่มีอายุ 10-15 ปี รับประทานยาปริมาณ 100 มิลลิกรัม/วัน

ผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป รับประทานยาปริมาณน้อยกว่า 100 มิลลิกรัม/วัน หรือรับประทานยาปริมาณ 100 มิลลิกรัม เป็นระยะเวลาห่างกันมากกว่า 1 วันขึ้นไป

ตัวอย่างการใช้ยา Amantadine เพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ

ผู้ใหญ่ รับประทานยาปริมาณ 100 มิลลิกรัม/วัน เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ ในกรณีที่ใช้ยาร่วมกับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้รับประทานยาเป็นระยะเวลาเพียง 3 สัปดาห์หลังการฉีดวัคซีน

เด็กที่มีอายุ 10-15 ปี รับประทานยาปริมาณ 100 มิลลิกรัม/วัน

ผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป รับประทานยาปริมาณน้อยกว่า 100 มิลลิกรัม/วัน หรือรับประทานยาปริมาณ 100 มิลลิกรัม เป็นระยะเวลาห่างกันมากกว่า 1 วันขึ้นไป